THÔNG BÁO Về việc thực hiện Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ đối với hệ Cao đẳng, Đại học chính quy

9 Tháng Ba 2017
88 Lượt xem

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  224       /TB-ĐHTĐHN

Hà Nội, ngày 08   tháng 03  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ đối với hệ Cao đẳng, Đại học chính quy tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 

Ngày 08/03/2017 Hiệu trưởng trường ĐHTĐHN đã ký Quyết định số 177/ĐHTĐHN-QĐ về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo ngoại ngữ đối với hệ Cao đẳng, Đại học chính quy tại trường ĐHTĐHN. Theo đó, quy định này áp dụng cho sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2016 trở đi nhằm chuẩn hóa công tác đào tạo ngoại ngữ tại ĐHTĐHN và giúp người học được trang bị các kiến thức ngôn ngữ cơ bản cần có và củng cố toàn diện 4 kỹ năng sử dụng ngoại ngữ tổng quát: nghe, nói, đọc, viết; phát triển kỹ năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành ở trình độ phù hợp với trình độ đào tạo và ngành đào tạo đồng thời đáp ứng chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra theo quy định của ĐHTĐHN đối với sinh viên khi tốt nghiệp. Văn bản này cũng quy định các nội dung chính:

  1. Tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ đầu vào: Sinh viên phải tham dự kiểm tra theo thông báo của nhà trường. Kết quả kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào được sử dụng làm căn cứ để nhà trường phân loại, xếp lớp và xây dựng chương trình đào tạo. Sau khi kiểm tra, sinh viên được phân thành hai nhóm: Nhóm 1 (không đạt chuẩn đầu vào: không đạt trình độ bậc 2); Nhóm 2 (đạt chuẩn đầu vào: đạt trình độ bậc 2).
  2. Tổ chức giảng dạy các học phần Tiếng Anh: được tổ chức 3 học phần: Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 và Tiếng Anh nâng cao. Trong đó Tiếng Anh 1 là học phần tiên quyết của Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 2 là học phần tiên quyết của Tiếng Anh nâng cao. Sinh viên phải tham gia học và thi hết học phần các môn Tiếng Anh, điểm học phần (bao gồm cả điểm thành phần và điểm thi hết học phần) được tính vào kết quả học tập và thể hiện trong bảng điểm tốt nghiệp như các học phần khác. Chỉ sinh viên thuộc nhóm 2 mới được tham gia học phần Tiếng Anh 1.
  3. Tổ chức giảng dạy các học phần ngoại ngữ khác (Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Nga, Tiếng Pháp…): được tổ chức 3 học phần là học phần 1, học phần 2 và học phần nâng cao. Trong đó học phần 1 là học phần tiên quyết của học phần 2, học phần 2 là học phần tiên quyết của học phần nâng cao. Sinh viên phải tham gia học và thi hết học phần các học phần ngoại ngữ, điểm học phần (bao gồm cả điểm thành phần và điểm thi hết học phần) được tính vào kết quả học tập và thể hiện trong bảng điểm tốt nghiệp như các học phần khác.
  4. Tăng cường năng lực Tiếng Anh đạt chuẩn đầu vào: Sinh viên phải học tăng cường năng lực Tiếng Anh đến khi đạt chuẩn đầu vào (bậc 2) thì mới được tham gia học phần Tiếng Anh 1. Sinh viên có thể chủ động tham gia học tăng cường năng lực Tiếng Anh tại các đơn vị bên ngoài hoặc có thể tham gia tại các lớp do Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học của nhà trường tổ chức. Nhà trường hỗ trợ một phần chi phí cho công tác tổ chức lớp. Hết năm học thứ nhất sinh viên không đạt chuẩn đầu vào Tiếng Anh bậc 2 phải chịu các chế tài theo quy định để tập trung học tăng cường năng lực Tiếng Anh.
  5. Chế độ miễn học, miễn thi: Sinh viên cần làm đơn nộp phòng Đào tạo để xem xét miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm. Hiệu trưởng xem xét miễn học, miễn thi và chuyển đổi điểm theo các mức trong quy định.
  6. Điều kiện xét tốt nghiệp: sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp nếu đủ các điều kiện theo quy chế đào tạo, đồng thời đáp ứng các điều kiện trong quy định.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu nắm rõ quy định, triển khai thông báo đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, cố vấn học tập và sinh viên của đơn vị mình. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy học ngoại ngữ trong nhà trường.

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

– Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);

– Phòng QLKH-HTPT (đăng website);

– Lưu VT, Đào tạo (2 bản).

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (Đã ký)

 

 Bùi Ngọc Kính

  1. Quy dinh dao tao ngoai ngu
  2. QĐ ban hanh quy dinh dao tao NN

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT