1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, pháp chế, thi đua khen thưởng và công tác an ninh chính trị.

2. Nhiệm vụ

Công tác nhân sự

2.1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về cơ cấu tổ chức, nhân sự và chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường.

2.2. Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng, sử dụng CBVC hàng năm.

2.3. Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng người lao động.

2.4. Quản lý hồ sơ nhân sự, hồ sơ bảo hiểm xã hội;

2.5. Tính toán lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng cho cán bộ, giảng viên và nhân viên. Theo dõi, tính toán các chế độ bảo hiểm cho người lao động;

2.6. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ xét nâng lương hàng tháng.

2.7. Soạn thảo các mẫu hợp đồng lao động; theo dõi, giúp việc cho Hiệu trưởng về việc ký kết các hợp đồng lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, hưu trí.

2.8. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ xét kỷ luật lao động.

2.9. Quản lý việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định của nhà trường.

2.10. Theo dõi và xác nhận định mức, khối lượng học tập tự bồi dưỡng và bảng tổng hợp khối lượng công tác của giảng viên.

2.11. Quản lý công tác học tập, bồi dưỡng của cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường.

Công tác Thi đua khen thưởng

2.12. Dự thảo kế hoạch, chương trình thi đua trình Hội đồng thi đua khen thưởng. Trưởng phòng là Thường trực HĐ thi đua – khen thưởng trường.

2.13. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thi đua, sơ kết, tổng kết thi đua hàng năm.

2.14. Tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

2.15. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng.

2.16. Dự thảo các báo cáo thi đua, khen thưởng của nhà trường.

2.17. Quản lý hồ sơ thi đua của nhà trường.

Công tác an ninh chính trị

2.18. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.19. Đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng ngoài trường về công tác an ninh trật tự và bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn

2.20. Xây dựng lực lượng, chuẩn bị các nguồn lực để triển khai các phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

 

Giới thiệu đội ngũ

 CNMT-PhamVanHoan Phạm Văn Hoan

 

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ: PGS, Tiến sĩ

Email: pvhoan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 dinhthikimthuong Đinh Thị Kim Thương

 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ – NCS

Email: dtkthuong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 VuDinhHieu-TCCB Vũ Đình Hiếu

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: vdhieu@daihocthudo.edu.vn

 

Vũ Thị Thu Hường

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ:Cử nhân

Email: vtthuong@daihocthudo.edu.vn

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT