1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn;

2.2. Là đầu mối duy nhất quản lý về tài chính của Trường. Tổ chức hạch toán và quản lý toàn bộ nguồn thu, chi của Trường theo đúng nguyên tắc chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước;

2.3. Tổ chức thu các khoản học phí, lệ phí và các hoạt động dịch vụ khác;

2.4. Đề xuất các định mức thu, chi. Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trường hàng năm;

2.5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản bảo hiểm, phụ cấp, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của Trường theo đúng các quy định hiện hành;

2.6. Hướng dẫn, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, thuế;

2.7. Thực hiện theo dõi quyết toán các khoản nghĩa vụ thuế; theo dõi tài khoản của Trường tại các Ngân hàng, Kho bạc;

2.8. Lập dự toán, báo cáo quyết toán theo quy định;

2.9. Tổ chức công tác kế toán, tự kiểm tra kế toán trong Trường;

2.10. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

2.11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

3. Giới thiệu đội ngũ

 
Nguyễn Minh Tuấn

 

Chức vu: Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nmtuan@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Chức vu: Phó trưởng phòng

Trình độ: Cử nhân

Email: ntthuong2@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thu Hương

 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nthuong3@daihocthudo.edu.vn

 

 a Nguyễn Hoàng Hà

 

Chức vu: Kế toán viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nhha@daihocthudo.edu.vn

buicongnhan
Bùi Công Nhân

 

Chức vụ: Thủ quỹ

Trình độ: Cử nhân

Email: bcnhan@daihocthudo.edu.vn

 
a1
Nguyễn Thị Oanh

 

Chức vụ: Kế toán viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntoanh@daihocthudo.edu.vn

TCKT-TranThiQuyen Trần Thị Quyên

 

Chức vụ: Kế toán viên

Trình độ: Cử nhân

Email: ttquyen@daihocthudo.edu.vn

 phamthinhuquynh
Phạm Thị Như Quỳnh

 

Chức vụ: Kế toán viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ptnquynh@daihocthudo.edu.vn

 
a2
Trần Thị Vượng

 

Chức vụ: Kế toán viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ttvuong@daihocthudo.edu.vn

 

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT