1. Chức năng

Tham mưu giúp lãnh đạo Trường trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu KHCN và hợp tác phát triển với các đơn vị trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, trình lãnh đạo Trường ban hành theo thẩm quyền các văn bản thuộc lĩnh vực công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển;

2.2. Quản lí, tổ chức các hoạt động KHCN, các nhiệm vụ, chương trình, đề án, đề tài KHCN các cấp;

2.3. Quản lí, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp;

2.4. Làm đầu mối giúp lãnh đạo Trường tiếp nhận và xử lý thông tin về các vấn đề có liên quan đến hợp tác phát triển; đề xuất các định hướng mục tiêu, giải pháp về hợp tác phát triển của Trường (trong và ngoài nước);

2.5. Xây dựng và trình lãnh đạo Trường quyết định kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Trường; giải quyết các thủ tục, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện;

2.6. Quản lí trang thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH của toàn Trường;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trường giao.

3. Giới thiệu đội ngũ

_20160302_142454
Phạm Ngọc Sơn

 

Chức vu: Trưởng phòng

Trình độ: Tiến sĩ

Email: pnson@daihocthudo.edu.vn

 

Bùi Thị Thanh Hương

 

Chức vu: Phó Trưởng phòng

Trình độ: Tiến sĩ

Email: btthuong@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Huyền Chang

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nhchang@daihocthudo.edu.vn

Đỗ Kim Cương

 

Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dkcuong@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Duy Thuyết

 

Chức vu: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: ndthuyet@daihocthudo.edu.vn

 
Nguyễn Hồng Nhung

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nhnhung@daihocthudo.edu.vn

Công Đức Bảo

 

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Trình độ: Cử nhân Cao đẳng

Email: cdbao@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Ngọc Vinh

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nnvinh@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Công Khang


Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nckhang@daihocthudo.edu.vn

Bùi Thị Cẩm Dương


Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: btcduong@daihocthudo.edu.vn

 lnhinh-QLKH-1
Lê Ngọc Hinh


Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: lnhinh@daihocthudo.edu.vn

 

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT