1. Chức năng

Phòng Thanh tra – Pháp chế là bộ phận chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt công tác thanh tra và pháp chế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác thanh tra và pháp chế.

2.2. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra về: thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử; cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; thực hành và thực tập sư phạm; việc quản lý tài chính, tài sản; khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.3. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt bằng 2 hình thức thanh tra thường xuyên và thanh tra đột xuất. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng.

2.4. Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm do Luật Thanh tra, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học quy định.

2.5. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các đơn vị và cá nhân trong Trường. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng và các đơn vị có liên quan những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý.

2.6. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Trường. Thanh tra các vụ việc khác do Hiệu trưởng giao.

2.7. Chủ trì giúp Hiệu trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.8. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

2.9. Quản lí, tổ chức cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ các hệ đào tạo của Trường.

2.10. Chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực thanh tra và pháp chế; phối hợp với Ban thanh tra nhân dân tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có thành phần Phòng Thanh tra – Pháp chế.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự kiến chương trình xây dựng các văn bản quy định nội bộ của Trường.

2.12. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ký ban hành.

2.13. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, xử lý các văn bản nội bộ của Trường; trình Hiệu trưởng phương án xử lý.

2.14. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

2.15. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các đơn vị trong Trường; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong Trường.

3. Giới thiệu đội ngũ

 LeHongHanh Lê Hồng Hạnh

 

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: lhhanh@daihocthudo.edu.vn

 nguyenthinhan Nguyễn Thị Nhàn

 

Chức vu: Phó trưởng phòng

Trình độ: Cử nhân

Email: ntnhang@daihocthudo.edu.vn

Đỗ Thị Hường

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: dthuong@daihocthudo.edu.vn


Nguyễn Thị Hạnh

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nthanh2@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT