1. Chức năng:

Tổ chức các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo kiến thức văn hoá và các chuyên ngành khác với các cơ sở đào tạo có tư cách pháp nhân.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Triển khai, đề xuất, lập kế hoạch liên kết và tuyển sinh mở lớp đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Cao đẳng liên thông , Đại học liên thông, các lớp Cao học; các lớp đào tạo ngắn hạn liên kết với các tổ chức, các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với năng lực đào tạo của Nhà trường.

2.2. Phối hợp với các cơ sở đào tạo và các đơn vị trong Trường tổ chức, thực hiện các nội dung, chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Tổ chức thực hiện các công việc: Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc dạy – học, tổ chức các kỳ thi và kiểm tra, quản lý nền nếp dạy và học, quản lý điểm và các hồ sơ, xét lên lớp, tổ chức thực tập và các hoạt động chuyên môn của học sinh, sinh viên và học viên hệ liên kết theo đúng quy chế.

2.4. Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung công tác học sinh, sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh Trung cấp và học viên các hệ liên kết đào tạo khác.

2.5. Phối hợp với các đơn vị chức năng lên kế hoạch quản lý và sử dụng giảng đường, bố trí phòng học, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong khu vực học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên.

2.6. Phối hợp với phòng Tài chính- Kế toán thực hiện công tác tài chính liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

2.7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định;

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Giới thiệu đội ngũ

 
Nguyễn Năng Lý

 

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nnly@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Hồng

 

Chức vụ: Phó giám đốc

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nthong@daihocthudo.edu.vn

 
Dương Thị Hương Anh

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: dthanh@daihocthudo.edu.vn

 


Bùi Chính

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: bchinh@daihocthudo.edu.vn

TTLK-DoHuongLan Đỗ Hương Lan

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: dhlan@daihocthudo.edu.vn

TTLK-VuThiNgan Vũ Thị Ngân

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: vtngan@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nthngoc@daihocthudo.edu.vn

TTLK-PhungThiPhuong Phùng Thị Phương

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: ptphuong@daihocthudo.edu.vn

TTLK-TrinhThanhTung Trịnh Thanh Tùng

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tttung@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT