1. Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà A4 – Khu A – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Email: gdct@daihocthudo.edu.vn
  • Trưởng Khoa: TS.Nguyễn Văn Bình

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Nguyễn Thị Toan


Chức vụ: 
Trưởng khoa

Trình độ: PGS.TS

Email: nttoan@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

NguyenVanBinh Nguyễn Văn Bình


 Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: nvbinh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Trương Công Chính


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: tcchinh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

 
Nguyễn Ngọc Dung

 

Chức vụ: Giảng viên – Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nndung@daihocthudo.edu.vn

Vũ Thị Hà

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: vtha@daihocthudo.edu.vn

 
Nguyễn Thu Hạnh

 

Chức vụ: Giảng viên – Trưởng bộ môn

Trình độ: Tiến sĩ

Email: hanhnt@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thu Hương

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: thuhuong@daihocthudo.edu.vn

Lưu Thị Bích Thu

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Tiến sĩ

Email: ltbthu@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

GDCT-TranThiThom Trần Thị Thơm


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ttthom@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Văn Tuyên

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nvtuyen@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Xiêm

 

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntxiem@daihocthudo.edu.vn

 

 

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT