1. Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Nhà A1 – Khu A – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Email: gdtcnt@daihocthudo.edu.vn
  • Trưởng Khoa: TS.Đặng Ngọc Quang

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 DangNgocQuang Đặng Ngọc Quang


Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ: Tiến sĩ

Email: dnquang@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

TranVanDuc Trần Văn Đức


Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tvduc@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG AN NINH

NguyenThuHuong Nguyễn Thị Thu Hương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntthuong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

binh  Lưu Xuân Bình


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lxbinh@daihocthudo.edu.vn

PhamThangKha Phạm Tràng Kha


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ptkha@daihocthudo.edu.vn

linh  Nguyễn Duy Linh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ndlinh@daihocthudo.edu.vn

nhien Nguyễn Thế Nhiên


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntnhien@daihocthudo.edu.vn

Phong Nguyễn Như Phong


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nnphong@daihocthudo.edu.vn

NguyenDucQuang Nguyễn Đức Quang


Chức vụ: Giảng viên – Trưởng bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ndquang@daihocthudo.edu.vn

dinhthiquynhanh.jpg Đinh Thị Quỳnh Anh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: dtqanh@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

nguyenvanminh Nguyễn Văn Minh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: nvminh@daihocthudo.edu.vn

TranVanTung Trần Văn Tùng


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: tvtung@daihocthudo.edu.vn

BỘ MÔN ÂM NHẠC

dothanhhien Đỗ Thanh Hiên


Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dthien@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Đỗ Thị Mai An


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dtman@daihocthudo.edu.vn

Hà Trọng Kiều


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: htkieu@daihocthudo.edu.vn

the Lê Ngọc Thể


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: lnthe@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Anh Tú


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: natu@daihocthudo.edu.vn

Lê Thị Thanh Hương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ltthuong@daihocthudo.edu.vn

TranQuocViet Trần Quốc Việt


Chức vụ: Giảng viên chính

Trình độ: Tiến sĩ

Email: tqviet@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

nguyenvu Nguyễn Vũ


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nvu@daihocthudo.edu.vn

GDTC-NT-NguyenThiThu Nguyễn Thị Thu


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: ntthu@daihocthudo.edu.vn

GDTC-NT-DoTuanAnh Đỗ Tuấn Anh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: dtanh@daihocthudo.edu.vn

Ngô Thanh Hương


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: huongnt@daihocthudo.edu.vn

 

BỘ MÔN MỸ THUẬT


Nguyễn Thị Tuyết Trinh


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntttrinh@daihocthudo.edu.vn

LeVanTien Lê Văn Tiến


Chức vụ: Trưởng khoa

Trình độ: Cử nhân

Email: lvtien@daihocthudo.edu.vn


Vũ Huy Quang


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Cử nhân

Email: vhquang@daihocthudo.edu.vn

DoThiDuyen Đỗ Thị Duyên


Chức vụ: Giảng viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: dtduyen@daihocthudo.edu.vn

 

 

TruongThanhHuong Trương Thanh Hương


Chức vụ: Giáo vụ

Trình độ: Cử nhân

Email: tthuong@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT