TT CHUẨN ĐẦU RA CÁC MÃ NGÀNH
1. Ngành Sư phạm Ngữ văn: ChuanDauRaNganhSPNguVan
2. Ngành Sư phạm Lịch sử : ChuanDauRaNganhSPLichSu
 3. Ngành Việt Nam học: ChuanDauRaNganhVietNamHoc
 4. Ngành Sư phạm Toán học: ChuanDauRaNganhSPToan
 5. Ngành Sư phạm Vật lí: ChuanDauRaNganhSPVatLy
 6. Ngành Sư phạm Hoá học: ChuanDauRaNganhSPHoa
 7. Ngành Sư phạm Sinh học: ChuanDauRaNganhSPSinh
 8. Ngành Sư phạm Địa lí: ChuanDauRaNganhSPDia
 9. Ngành Sư phạm Công nghệ: ChuanDauRaNganhSPCongNghe
 10. Ngành Sư phạm Tin học: ChuanDauRaNganhSPTin
 11. Ngành Công nghệ thiết bị trường học:ChuanDauRaNganhCNThietBiTruongHoc
 12. Ngành Khoa học Thư viện: ChuanDauRaNganhKHThuVien
 13. Ngành Công nghệ thông tin: ChuanDauRaNganhCNTT
 14. Ngành Giáo dục Tiểu học: ChuanDauRaNganhGDTieuHoc
 15. Ngành Giáo dục Mầm non: ChuanDauRaNganhGDMamNon
 16. Ngành Sư phạm Âm nhạc: ChuanDauRaNganhSPAmNhac
 17. Ngành Sư phạm Mĩ thuật: ChuanDauRaNganhSPMiThuat
 18. Ngành Giáo dục thể chất: ChuanDauRaNganhGDTC
 19. Ngành Sư phạm tiếng Anh: ChuanDauRaNganhSPTiengAnh
 20. Ngành tiếng Anh TM-DL: ChuanDauRaNganhTAnhThuongMai
 21. Ngành tiếng Trung Quốc: ChuanDauRaNganhSPTiengTQ
 22. Ngành Công tác xã hội: ChuanDauRaNganhCTXH
 23. Ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường: ChuanDauRaNganhCNKT-MT
 24. Ngành Sư phạm tiếng Anh Tiểu học: ChuanDauRaNganhSPTAnhTieuHoc
 25. Ngành Giáo dục Tiểu học Chất lượng cao: ChuanDauRaNganhGDTieuHocCLC
 26. Ngành Sư phạm Toán học Chất lượng cao: ChuanDauRaNganhSPToanCLC
 27. Ngành Sư phạm Hóa học Chất lượng cao: ChuanDauRaNganhSPHoaCLC
 28. Ngành Sư phạm Vật lí học Chất lượng cao: ChuanDauRaNganhSPVatLyCLC
 29. Ngành Sư phạm Sinh học Chất lượng cao: ChuanDauRaNganhSPSinhCLC
 30. Ngành Sư phạm Địa lí Chất lượng cao: ChuanDauRaNganhSPDiaCLC
 31. Ngành Giáo dục Mầm non Chất lượng cao: ChuanDauRaNganhGDMamNonCLC

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT