1. Phòng Tổ chức cán bộ Trưởng phòng: PGS.TS. Phạm Văn Hoan
2. Phòng Quản trị Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
3. Phòng Tài chính – Kế toán Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Minh Tuấn
4. Phòng Đào tạo Trưởng phòng: TS. Bùi Ngọc Kính
5. Phòng Công tác học sinh sinh viên Trưởng phòng: ThS. Vũ Hồng Hạnh
6. Phòng Quản lí KHCN – Hợp tác phát triển Trưởng phòng: TS. Phạm Ngọc Sơn
7. Phòng Khảo thí – ĐBCLGD Trưởng phòng: ThS. Ngô Hải Chi
8. Phòng Thanh tra – Pháp chế Trưởng phòng: ThS. Lê Hồng Hạnh
9. Văn phòng Chánh văn phòng: Hoàng Thị Thu Phương

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT