1. Khoa Công nghệ thông tin Phó trưởng khoa PT: ThS. Hoàng Thị Mai
2. Khoa Công nghệ môi trường Phó trưởng khoa PT: TS. Nguyễn Như Toản
3. Khoa Giáo dục Chính trị Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thị Toan
4. Khoa Giáo dục Mầm non Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh
5. Khoa Giáo dục Tiểu học Phó trưởng khoa PT: ThS. Trần Thị Hà Giang
6. Khoa Giáo dục Thể chất và Nghệ thuật Trưởng khoa: TS. Đặng Ngọc Quang
7. Khoa Ngoại ngữ Phó trưởng khoa PT: ThS.Trịnh Phan Thị Phong Lan
8. Khoa Tâm lý Giáo dục Trưởng khoa: TS.Nguyễn Thị Yến Thoa
9. Khoa Khoa học Xã hội Trưởng khoa: PGS.TS.Phạm Quốc Sử
10. Khoa Khoa học Tự nhiên  Trưởng khoa: TS.Phan Thị Hồng The
11. Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ Trưởng khoa: TS.Lê Thị Thu Hương
 12. Khoa Kinh tế và Đô thị  Phó trưởng khoa PT: ThS. Đào Trường Thành
13. Khoa Giáo dục nghề nghiệp Trưởng khoa: ThS. Vũ Đức Tuấn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT