1. Trung tâm Thông tin – Thư viện Giám đốc: ThS.Quách Hải Đường
2. Trung tâm Liên kết Đào tạo – Bồi dưỡng Giám đốc: ThS.Nguyễn Năng Lý
3. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Giám đốc: PGS.TS.Vũ Công Hảo
4. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp Giám đốc: ThS.Nguyễn Văn Tuân
 5. Trạm Y tế Trạm trưởng: bác sĩ Nguyễn Anh Thư
 6. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Giám đốc: Phạm Ngọc Bằng

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT