1. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý, thực hiện các định hướng, mô hình nghiên cứu, phát triển giáo dục khoa học của Trường; tổ chức thực hiện triển khai các giải pháp hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm và chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa tổ chức khoa học công nghệ với các đơn vị, doanh nghiệp

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy, hoạt động của trung tâm phù hợp, khả thi, đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ theo mô hình đơn vị tự hoạch toán

2.2. Nghiên cứu đề xuất các chương trình, dự án KH&CN, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm… và  tổ chức thực hiện.

2.3. Phối hợp các đơn vị chức năng nghiên cứu, phát triển các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

2.4. Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ và tổ chức ứng dụng, chuyển giao.

2.5. Phát triển hệ thống học liệu, chương trình, giáo trình.

2.6. Triển khai hoạt động của Tạp chí Khoa học.

3. Giới thiệu đội ngũ

 QLKHDN-VuCongHao Vũ Công Hảo

 

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ: PGS, Tiến sĩ

Email: vchao@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Vũ Nhân

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: PGS.TS

Email: nvnhan@daihocthudo.edu.vn

Nguyễn Thị Thủy

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntthuy3@daihocthudo.edu.vn

Lê Thị Hiền

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: lthien@daihocthudo.edu.vn

 

Ngô Thanh Sơn

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Thạc sĩ

Email: ntson@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT