1. Chức năng

Chức năng truyền thông

Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông về hình ảnh nhà trường, về các ngành nghề đào tạo của trường đến với xã hội.

Chức năng nghiên cứu khoa học

 Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác hướng nghiệp, công tác phát triển nghề nghiệp, công tác phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của xã hội, của người học.

Chức năng dịch vụ

Xây dựng các chương trình bồi dưỡng, tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức ngành giáo dục; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và các kiến thức khác thuộc lĩnh vực chuyên môn cho công chức, viên chức thuộc các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, địa phương và các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ truyền thông

2.1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động truyền thông hàng năm và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

2.2. Xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức và các cách thức để tuyên truyền, quảng bá về nhà trường, các ngành nghề đào tạo với xã hội;

2.3. Căn cứ kế hoạch tuyển sinh hàng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phục vụ công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của nhà trường.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

2.4. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học liên quan tới chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, là thường trực Hội đồng khoa học với các đề tài của Trung tâm;

2.5. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề vĩ mô về nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp trong xã hội như khảo sát nhu cầu về ngành nghề đào tạo mà xã hội, doanh nghiệp có nhu cầu; xu hướng phát triển nghề nghiệp trong xã hội…;

2.6. Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phát triển các ngành nghề đào tạo của nhà trường, chiến lược mở rộng các ngành nghề đào tạo, nghiên cứu các nội dung mới nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yếu cầu của xã hội;

2.7. Nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển nghề nghiệp cho GV;

2.8. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm, thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài ngành tham gia nghiên cứu, tổ chức công tác thông tin khoa học, nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân, góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng

2.10. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong nghiên cứu, xây dựng, biên soạn các chương trình bồi dưỡng, biên soạn tài liệu bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngoài ngành sư phạm; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức bổ trợ, kiến thức chuẩn hóa; chuyển đổi chuyên ngành; các kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm… nhằm đáp ứng nhu cầu về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người có nhu cầu;

2.11. Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chiêu sinh, tuyển chọn học viên. Xây dựng kế hoạch học tập, quản lý lớp học, tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết thúc khoá học, quản lý điểm của học viên, đánh giá phân loại học viên, công nhận tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho học viên theo đúng quy định hiện hành;

2.12. Xây dựng kế hoạch mời đội ngũ giảng viên kiêm chức, giáo viên thỉnh giảng, cộng tác viên trong và ngoài trường nhằm phục vụ công tác giảng dạy của trung tâm;

2.13. Đề xuất với Hiệu trưởng về việc xây dựng cơ sở vật chất cho trung tâm. Quản lý sử dụng trang thiết bị được giao và được sử dụng cơ sở vật chất chung của trường phục vụ cho công tác bồi dưỡng của trung tâm.

3. Giới thiệu đội ngũ

Nguyễn Văn Tuân
Chức vụ: Giám đốc

Trình độ: Tiến sĩ

Email: tuannv@daihocthudo.edu.vn

Lý lịch khoa học

Ngô Thị Hương Thơm
Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ: Thạc sĩ

Email: nththom@daihocthudo.edu.vn

 

Phạm Xuân Giang

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: pxgiang@daihocthudo.edu.vn

Vũ Thị Thanh

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: vtthanh@daihocthudo.edu.vn

Trần Anh Tú

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: tatu@daihocthudo.edu.vn

Đặng Anh Tú

 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân

Email: datu@daihocthudo.edu.vn

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT