Biểu mẫu hành chính – Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

 Công tác Học sinh – Sinh viên Tải về
1  Sơ yếu lí lịch sinh viên BM.CTHSSV-01.02
2 Đơn xin rút hồ sơ BM.CTHSSV-01.04
3 Giấy xác nhận tài sản và thanh toán công nợ BM.CTHSSV-01.05
4 Phiếu đăng ký sửa sai thông tin BM.CTHSSV-01.07
5 Phiếu đăng kí học lại BM.CTHSSV-02.03
6 Bản kiểm điểm cá nhân BM.CTHSSV-03.01
7 Bảng ghi điểm rèn luyện BM.CTHSSV-03.02
8  Bảng đăng ký danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân BM.CTHSSV-04.01
9  Danh sách sinh viên được đề nghị xét khen thưởng cuối năm BM.CTHSSV-04.02
10  Danh sách lớp sinh viên đề nghị xét khen thưởng cuối năm BM.CTHSSV-04.03
11  Danh sách sinh viên đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên xuất sắc toàn khóa” BM.CTHSSV-04.04
12  Biên bản họp xét kỷ luật BM.CTHSSV-04.06
13  Lịch làm việc tiếp SV BM.CTHSSV-05.01
14  Giấy xác nhận sinh viên BM.CTHSSV-05.02
15  Giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo BM.CTHSSV-05.03
16  Đơn đề nghị miễn, giảm học phí BM.CTHSSV-05.04
17  Đơn xin trợ cấp xã hội BM.CTHSSV-05.05
18  Đơn đề nghị BM.CTHSSV-05.06
19  Đơn xin vào ở nội trú BM.CTHSSV-06.01
20  Hợp đồng vào ở khu nội trú BM.CTHSSV-06.02
21  Sơ yếu lí lịch sinh viên nội trú BM.CTHSSV-06.03
 Đào tạo
1  Chương trình đào tạo  BM.QT-01
2  Kế hoạch đào tạo  BM.DT-02.01
3  Giờ kế hoạch năm học BM.DT-02.02
4  Phiếu đề nghị đăng kí học phần BM.DT-02.03
5  Phiếu báo giảng BM.DT-02.04
6  Phiếu theo dõi học tập và giảng dạy các lớp học phần BM.DT-02.05
7  Kế hoạch dự giờ trong tổ chuyên môn BM.DT-02.06a
8  Kế hoạch dự giờ và chuyên môn BM.DT-02.6b
9  Phiếu đánh giá giờ dạy BM.DT-02.07
10  Báo cáo chuyên môn BM.DT-02.08
11  Đơn xin bảo lưu kết quả học tập BM.DT-02.09
12  Danh sách dự thi và bảng điểm học phần BM.DT-04.01
13  Đơn xin cấp lại BM.DT-04.02
14  Bảng kết quả học tập  BM.DT-04.03
15  Kế hoạch Chỉ đạo công tác thực tập sư phạm cho sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội BM.DT-05.01
16  QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo TTSP cấp Trường  BM.DT-05.02
17  Hồ sơ thực tập sư phạm  BM.DT-05.03
18  Sổ TTSP GD Mầm non BM.DT-05.04
19  Bài tập Tâm lí – Giáo dục  BM.DT-05.05
20  Danh sách đoàn TTSP BM.DT-05.06
21  Báo cáo công tác TTSP năm thứ 3 BM.DT-05.07
22  Bản nhận xét kết quả TTSP năm thứ 3 ngành GD mầm non hệ CĐSP chính quy BM.DT-05.08
23  Bảng  kết quả thực tập chuyên ngành BM.DT-05.09
24  Báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạm BM.DT-05.10
25  Biên bản xét tiến độ BM.DT-06.01
26  Biên bản xét tốt nghiệp BM.DT-06.02
27  Đơn đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp BM.DT-07
28  Đơn đăng kí học lại, học cải thiện điểm BM.DT-08
 Quản lí khoa học công nghệ – Hợp tác phát triển
Công tác Nghiên cứu khoa học
1  Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ BM.QLKHCN-01.01
2 Bảng đăng kí nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học BM.QLKHCN-01.02a
3 Bảng đăng kí Sáng kiến kinh nghiệm BM.QLKHCN-01.02b
4 Thuyết minh đề tài BM.QLKHCN-01.03
5 Hợp đồng triển khai NCKH BM.QLKHCN-01.04a
6 Thanh lí hợp đồng NCKH BM.QLKHCN-01.04b
7 Biên bản kiểm tra tiến độ BM.QLKHCN-01.05
8 Danh sách đề xuất hội đồng nghiệm thu BM.QLKHCN-01.06
9 Báo cáo tổng kết đề tài NCKH BM.QLKHCN-01.07
10 Bảng kê khai công tác NCKH năm học (cá nhân) BM.QLKHCN-01.08a
11 Bảng tổng hợp công tác NCKH (Quy điểm) BM.QLKHCN-01.08b
12 Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu BM.QLKHCN-01.09a
13 Phiếu đánh giá đề tài BM.QLKHCN-01.09b
14 Phiếu chấm sáng kiến kinh nghiệm BM.QLKHCN-01.09c
15 Bản nhận xét phản biện BM.QLKHCN-01.09d
16 Biên bản họp tổng kết công tác NCKH BM.QLKHCN-01.10
17 Kế hoạch tổ chức Hội thảo, Hội nghị BM.QLKH-02
Công tác Quản lí thiết bị
18 Giấy báo hỏng thiết bị BM.QLTB-01
Công tác Hợp tác phát triển
19 Kế hoạch hợp tác quốc tế năm học BM.HTPT-01
20 Báo cáo hoạt động hợp tác quốc tế năm học BM.HTPT-02
21 Đơn xin tiếp đón khách nước ngoài BM.HTPT-03
22 Báo cáo kết quả làm việc với đoàn khách nước ngoài BM.HTPT-04
23 Đơn xin hỗ trợ cấp thị thực tại ĐSQ Việt Nam ở nước ngoài/ hoặc tại cửa khẩu quốc tế BM.HTPT-05
24 Đơn đề nghị đi nước ngoài  BM.HTPT-06
25 Báo cáo kết quả chuyến đi công tác nước ngoài BM.HTPT-07
26 Đơn xin gia hạn thời gian học tập/công tác nước ngoài BM.HTPT-08
27 Đơn xin phép tổ chức hội nghị/hội thảo/lớp học quốc tế BM.HTPT-09
28 Đơn xin đi học nước ngoài vì việc riêng BM.HTPT-10
Các văn bản quy định hoạt động Hợp tác phát triển
29 Quy định HTPT của trường Đại học Thủ đô Hà Nội QĐ.HTPT-932
30 Quy chế quản lý thống nhất đối ngoại của Thành ủy Hà Nội QC.HTPT-1542
31 Quy chế quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế QC.HTPT-QĐ14/2016
32 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam Luat.HTPT-47/2014
33 Quy định mẫu giây tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam TT.HTPT04/2015/TT
34 Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam NĐ.HTPT-65/2012
35 Thông tư liên tịch 08-2009 của Bộ Công An – Bộ Ngoại Giao về việc “Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho người VN” TT.HTPT-08/2009
36 Bổ sung sửa đổi Thông tư liên tịch 08-2009 TT.HTPT-08/2013
37 Thông tư số 02/2013/TT-BNG: Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ TT.HTPT-02/2013
38 Quy định phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy công chức, viên chức của UBND TP Hà Nội QĐ.HTPT-14/2017
39 Quy trình đón tiếp khách Quốc tế, khách trong nước QT.HTPT-01
40 Quy trình làm thủ tục cho CB,GV đi học tập, công tác nước ngoài QT.HTPT-02
 Tài chính – Kế toán
BIỂU MẪU CHI TIỀN
1  Bảng tổng hợp chứng từ thanh toán BM.TCKT.02.03.
2 Bảng chấm công BM. C01a.HD.
3 Bảng chấm công và thanh toán BM C01c.HD
4 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ BM C07.HD
5 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài BM C09.HD.
6 Bảng thanh toán công tác phí BM C09.HD
7 Bảng kê thanh toán công tác phí BM C12.HD.
8 Bảng kê mua hàng BM C24.HD.
9 Bảng kê chi tiền BM C40b.HD
  HỢP ĐỒNG
1 Hợp đồng giao khoán công việc BM C08.HD.
2 Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán BM C10.HD.
3 Hợp đồng liên kết đào tạo tại ĐH Thủ đô Hà Nội BM Hop dong TĐHN 
4 Hợp đồng liên kết đào tạo tại địa phương BM Hđ dia phuong
5 Hợp đồng mua bán hàng hóa đơn giản BM hàng hóa đg 
6 Hợp đồng mua bán hàng hóa BM hang hoa
7 Hợp đồng giảng dạy BMTCKT.ĐHTĐHN.18
8 Thanh lý hợp đồng giảng dạy BMCKT.ĐHTĐHN.19
9 Hợp đồng và thanh toán BCV, chuyên đề BM CKT.ĐHTĐHN.20
10 Thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa BM hanh ly 
  QUẢN LÝ TÀI SẢN
1 Bảng kê sử dụng vật tư thi BM vat tu thi
2 Biểu theo dõi giấy phô tô và in ấn BM giay photo
3 Giấy báo hỏng, mất tài sản công cụ, dụng cụ BM 22.HD.Giaybao 
Biên bản nghiệm thu bàn giao BMTCKT.ĐHTĐHN.20
Biên bản bàn giao TSCD BM C25.HD
Biên bản thanh lý TSCD  BM 50.HD TSCD
Biên bản bàn giao tài sản, vật tư  BM Bang ke 
Giấy đề nghị cấp tài sản, vật tư BMTCKT.ĐHTĐHN.10
Giấy xác nhận trả tài sản công nợ trường TCKT.ĐHTĐHN.11
10 Giấy xác nhận trả tài sản Ký túc xá BMTCKT.ĐHTĐHN.11a
11 Giấy đề nghị điều chuyển tài sản, vật tư TCKT.ĐHTĐHN.16.Giay BM dieu chuyen tai san
12 Biên bản kiểm tra hiện trạng vật tư tài sản BM TCKT.ĐHTĐHN.21
THANH TOÁN THI
1 Thanh toán ra đề thi môn chung BM TCKT.ĐHTĐHN.12
2 Thanh toán coi thi môn chung BM CKT.ĐHTĐHN.13
3 Thanh toán chấm thi môn chung BM CKT.ĐHTĐHN.14
4 Thanh toán thi môn riêng BM TCKT.ĐHTĐHN.15
CÁC BIỂU MẪU KHÁC
1 Báo cáo quyết toán công trình xây dựng BM xây dựng
2 Biên bản quyêt toán học phí BM.TCKT.01.02.
3 Kế hoạch tổ chức BM.TCKT.02.01
4 Dự toán kinh phí BM.TCKT.02.02.
5 Giấy đi đường BM C06.HD 
6 Thanh toán thực tập C40b.HD.
7 Bảng kê khai giấy tờ quy đổi TCKT.ĐHTĐHN.01
8 Bảng kê ngày công làm việc TCKT.ĐHTĐHN.03.
9 Bảng kê lịch công tác của ô tô TCKT.ĐHTĐHN.07.
10  Đề nghị đi công tác bằng máy bay TCKT.ĐHTĐHN.08
 Đoàn thanh niên
1  Quyết định tổ chức chia tách/sát nhập BM.DTN- 03
2  Bản kiểm điểm đoàn viên BM.DTN-02
 Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục
1  Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần (hệ: đại học, cao đẳng) BM.KT-01
2  Bảng đăng ký biên soạn ngân hàng đề thi kết thúc học phần BM.KT-02
3  Biểu mẫu Quy trình tự đánh giá BM.ĐBLC-01,02
4  Phiếu khảo sát chất lượng đào tạo BM.ĐBCL-03.1
5  Phiếu thăm dò ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên BM.ĐBCL-03.02
6  Phiếu khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp BM.ĐBCL-03.3
7  Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng BM.ĐBCL-03.04
8  Mục tiêu chất lượng BM.ĐBCL-04
9  Chương trình đánh giá nội bộ BM 05.01
10  Phiếu ghi chép đánh giá BM 05.02
11  Báo cáo đánh giá nội bộ BM 05.03
12  Phiếu yêu cầu khắc phục các điểm không phù hợp BM 05.04
 Trung tâm liên kết đào tạo
1  Danh sách xét tuyển BM.LKDT-01
2  Biên bản kiểm tra hồ sơ xét tuyển BM.LKDT-02
3  Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh BM.LKDT-03
 Tổ chức cán bộ
1  Vị trí việc làm, tuyển dụng viên chức BM.TCCB-02
2  Đào tạo, bồi dưỡng BM.TCCB-04
3  Thi đua, khen thưởng BM.TCCB-06
4  Xếp loại tháng BM.TCCB-07
5  Họp nâng lương BM.TCCB-08
6  Hồ sơ cán bộ BM.TCCB-09
 Thanh tra – Pháp chế
1  Thanh tra BM.TTr-PC-01
2  Văn bằng, chứng chỉ BM.TTr-PC-02
3  Đơn thư khiếu nại BM.TTr-PC-03
 Thông tin – Thư viện
1  Yêu cầu bổ sung tài liệu BM.TTTV-01.01
2  Danh mục yêu cầu sách, tài liệu BM.TTTV-01.02
3  Sổ bàn giao tài liệu BM.TTTV-01.03
4  Phiếu mượn sách BM.TTTV-02.01
5  Biên bản đền sách BM.TTTV-02.02
 Văn phòng
1  Tờ trình BM.VP-01.01
2  Danh mục hồ sơ BM.VP-02.01
3  Biên bản hủy hồ sơ BM.VP-02.02
4  Sổ theo dõi bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất xe ô tô BM.VP-03.01
5  Phiếu đăng kí sử dụng xe ôtô BM.VP-03.02
6  Sổ theo dõi lịch trình sử dụng xe BM.VP-03.03
 Văn phòng Đảng ủy
1  Xét kết nạp Đảng BM.VPĐU-01
2  Chuyển Đảng chính thức BM.VPĐU-02
3  Đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên BM.VPĐU-03
 Công đoàn
1  Đề án hoạt động Câu lạc bộ BM.CĐoan
 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp
1  Kế hoạch truyền thông BM.NCPTNN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *