Thành công từ Hội thảo khoa học quốc gia

Ngày 15/6/2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, các Chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương”.

Đọc thêm

Thành lập hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

  Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012; Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31/12/2014; Căn cứ Quyết định số 6419/QĐ-UBND ngày 26/11/2015; Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng…

Đọc thêm