Thành lập hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

  Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012; Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31/12/2014; Căn cứ Quyết định số 6419/QĐ-UBND ngày 26/11/2015; Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng…

Đọc thêm