Chuẩn đầu ra ngành Việt Nam học – trình độ Cao đẳng

1. Kiến thức

– Có những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, bao gồm các kiến thức cơ bản về địa lí, lịch sử, văn học, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, …

 – Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu của công việc được giao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí văn hoá – tư tưởng ở cơ sở, đặc biệt là công tác tổ chức, quảng bá các hoạt động du lịch của địa phương và đất nước phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Đạt trình độ Tiếng Anh B1.

– Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT.

2. Kĩ năng

– Kĩ năng làm việc nhóm với một chuyên đề, đề tài, dự án về văn hoá Việt Nam.

– Kĩ năng phỏng vấn khi đến cơ sở thực tiễn như các cơ quan báo chí, các Viện nghiên cứu văn hoá.

– Kĩ năng thuyết trình để có thể thuyết minh, hướng dẫn cho các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước nhằm giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

– Kĩ năng đánh giá các vấn đề xã hội (đặc biệt cần thiết đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, làm phóng viên hay hướng dẫn viên du lịch)

– Nếu là người nước ngoài: Có thêm những kĩ năng sử dụng tiếng Việt, thông thạo trong phiên dịch, biên dịch, nghiên cứu và có thể giảng dạy môn Việt Nam học và Tiếng Việt.

3. Thái độ

Có những phẩm chất cơ bản của người lao động trong xã hội XHCN Việt Nam:

– Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động.

– Có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp.

– Có ý thức tổ chức kỉ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

– Có ý thức phục vụ cộng đồng, có tác phong công nghiệp.

– Có ý thức tự học, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao năng lực chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp, có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới của công việc.

– Biết trân trọng, tự hào về nền văn hóa của dân tộc. Có ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.

– Hiểu biết, yêu mến các danh lam thắng cảnh của Việt Nam.

– Trân trọng, tự hào về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

4. Hành vi

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương nơi cư trú, nội quy nơi công tác.

– Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác của tổ chức.

– Hòa nhã, hợp tác với đồng nghiệp.

– Có ý chí khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và xã hội. Khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, điều chỉnh các mối quan hệ để thích nghi với môi trường lao động.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

– Tham gia công tác tổ chức quản lí các hoạt động văn hóa ở địa phương, các cơ sở xuất bản, báo, tạp chí văn hóa-văn nghệ.

– Các trung tâm nghiên cứu về văn hóa; Các Viện bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa; Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức văn hóa của Việt Nam và nước ngoài.

– Các công ty du lịch; Hướng dẫn viên du lịch.

– Các cơ quan ngoại giao, các tổ chức Quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước.

– Giảng dạy bộ môn Việt Nam học ở các trường Cao đẳng có ngành Việt Nam học (sau khi bổ sung Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).

6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Có khả năng học tập nâng cao trình độ để lấy bằng cử nhân Đại học tại trường: ĐH Thủ đô Hà Nội, ĐHSP Hà Nội, ĐH KH Xã hội và Nhân văn, ĐH Văn hóa Hà Nội.

– Có khả năng học tiếp các bậc sau Đại học.

Trả lời