Chuẩn đầu ra ngành sư phạm Địa lí Chất lượng cao – trình độ Cao đẳng

Giảng dạy bộ môn Địa lí tại các trường THCS. Làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, có thể kiêm nhiệm công tác tổng phụ trách đội tại các trường THCS. Tham gia công tác nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu liên quan đến kiến thức Địa lí như Trung tâm Khí tượng thủy văn, Tài nguyên Môi trường, Bản đồ Giáo khoa, Nghiên cứu Môi trường và phát triển bề vững; Các Viện nghiên cứu như Viện Địa lí, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phòng Địa chính, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các địa phương.

Đọc thêm