Cơ cấu tổ chức phòng Sau đại học

Lãnh đạo
TS. Nguyễn Đăng Trung, Phó trưởng phòng PT

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: [email protected]

Chuyên viên
CN. Đỗ Hoàng Dương

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường

Email: [email protected]