Danh sách phòng thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào cho khóa 2016, 2017 ngày 10/03/2018

Danh sách phòng thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào cho khóa 2016, 2017 ngày 10/3/2018. Chi tiết xem tại đây