Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
PGS.TS. Nguyễn Thị Toan, Trưởng khoa

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

Điện thoại cơ quan: 024.38336151

TS. Nguyễn Thu Hạnh, Phó trưởng khoa

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch công đoàn

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng

Email: [email protected]

CN. Hồ Thị Thành, giáo vụ

Chuyên ngành: Lịch sử

Email: [email protected]

BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
TS. Nguyễn Thu Hạnh, Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Email: [email protected]ihocthudo.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Bình, giảng viên chính

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

ThS. Vũ Thị Hà, giảng viên

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Văn Tuyên, giảng viên

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng

Email: [email protected]

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊMIN
ThS. Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Email: [email protected]

ThS. Trần Thị Thơm, giảng viên

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

PGS.TS. Nguyễn Thị Toan, giảng viên

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Xiêm, giảng viên

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.