Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm 
Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Toan

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

 

Phó trưởng khoa, GV: TS. Nguyễn Thu Hạnh

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Email: [email protected]

Bộ môn Giáo dục công dân
Trưởng bộ môn, GV: TS. Nguyễn Thu Hạnh

Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

Email: [email protected]

Giảng viên chính: TS. Nguyễn Văn Bình

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

Giảng viên: CN. Trương Công Chính

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Vũ Thị Hà

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Văn Tuyên

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng

Email: [email protected]

 

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊMIN
Trưởng bộ môn, GV: ThS. Nguyễn Ngọc Dung

Chuyên ngành: KT Chính trị

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Trần Thị Thơm

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Toan

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Xiêm

Chuyên ngành: Triết học

Email: [email protected]

Giáo vụ: CN. Hồ Thị Thành

Chuyên ngành: Lịch sử

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.