Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA, GIÁO VỤ KHOA
TS. Đặng Ngọc Quang, Trưởng khoa

Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao

Email: [email protected]

Điện thoại cơ quan: 024.38336010

TS. Vũ Minh Cường, Phó Trưởng khoa

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Đức Quang, Phó Trưởng khoa

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh, Chủ tịch công đoàn

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

Trương Thanh Hương, giáo vụ

Chuyên ngành:

Email: [email protected]

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
ThS. Nguyễn Đức Quang, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

ThS. Lưu Xuân Bình, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

ThS. Phạm Tràng Kha, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Duy Linh, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

CN. Nguyễn Văn Minh, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

 TS. Đặng Ngọc Quang, giảng viên

Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Như Phong, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

ThS. Đỗ Hữu Trung, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email:[email protected]

ThS. Huỳnh Thị Tuyển, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Công Trường, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
ThS. Trần Văn Tùng, Trưởng bộ môn

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thế Nhiên, giảng viên

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

One thought on “Cơ cấu tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.