Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM
Trưởng Khoa: TS. Đặng Ngọc Quang

Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao

Email: [email protected]

Phó Trưởng khoa: TS. Vũ Minh Cường

Chuyên ngành: GD Thể chất và Huấn luyện thể thao

Email: [email protected]

Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đức Quang

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Bộ môn Giáo dục thể chất
Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đức Quang

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

 Giảng viên: ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Lưu Xuân Bình

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Phạm Tràng Kha

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Duy Linh

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Giảng viên: CN. Nguyễn Văn Minh

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

 Giảng viên: TS. Đặng Ngọc Quang

Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Như Phong

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Huỳnh Thị Tuyển

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Giảng viên chính: ThS. Nguyễn Anh Tú

Chuyên ngành: KHXH và NV

Email: [email protected]

 Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Công Trường

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Bộ môn Giáo dục Quốc phòng
Trưởng bộ môn, Giảng viên: ThS. Trần Văn Tùng

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thế Nhiên

Chuyên ngành: GD Thể chất

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.