Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Khoa Giáo dục Mầm non

 

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non – trình độ đại học

Cử nhân Giáo dục Mầm non có thể làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; chuyên viên các tổ chức, cơ quan với đối tượng hoạt động là trẻ mầm non và phát triển giáo dục mầm non, tư vấn viên, nghiên cứu viên về chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục mầm non…

Đọc thêm