Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Phòng Tạp chí

 

Thành công từ Hội thảo khoa học quốc gia

Ngày 15/6/2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, các Chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương”.

Đọc thêm