Thông báo về việc bổ sung ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 560/TB-ĐHTĐHN

Hà Nội, ngày  17 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v bổ sung ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 1608/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc giao cho trường Đại học Thủ đô Hà Nội đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 06 ngành Giáo dục đặc biệt, SP Ngữ văn, Chính trị học, Quản trị kinh doanh, Luật, Toán ứng dụng;

Áp dụng phương thức và kế hoạch tuyển sinh của các ngành đào tạo đại học đã được trường ĐHTĐHN công bố tại thông báo số 308/TB-ĐHTĐHN ngày 22/03/2017 về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh 06 ngành đào tạo trình độ đại học năm 2017 như sau:

TTTên ngànhMã ngànhTổ hợp môn thi xét tuyển bằng kết quả thi THPT

tổ hợp

Xét tuyển bằng học bạ

Chỉ tiêu

1.Giáo dục đặc biệt52140203– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH40
2.Sư phạm Ngữ văn52140217Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Không tuyển40
3.Chính trị học52310201– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D14

D66

C19

Nhóm KHXH40
4.Quản trị kinh doanh52340101– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHXH/Nhóm KHTN40
5.Luật52380101– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Toán, KHTN, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D90

Nhóm KHXH40
6.Toán ứng dụng52460112– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Nhóm KHTN40

Lưu ý:

– Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia: môn in đậm là môn được nhân hệ số 2.

– Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập ở THPT (học bạ):

+ Nhóm KHXH gồm kết quả các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.

+ Nhóm KHTN gồm kết quả các môn học: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

+ Điểm Trung bình chung của nhóm ở cả 3 năm học đạt từ 6.0. Môn in đậm là môn phải có điểm trung bình 3 năm học đạt từ 6.0 trở lên. Hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.

+ Tuyển thẳng học sinh trường THPT chuyên có kết quả học tập 3 năm đạt loại Giỏi, Hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.

+ Đối với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu ở trường khác để xét tuyển vào ĐH Thủ đô Hà Nội.

+ Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

 

Nơi nhận:

–   UBND thành phố Hà Nội (để báo cáo);

–   Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

–   Các đơn vị trong trường (để thực hiện);

–    Phòng QLKH (để đăng website);

–    Lưu VT, Đào tạo (5 bản).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

Đỗ Hồng Cường