Ngành Sư phạm Tin học – trình độ cao đẳng

Sinh viên học ngành này được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên được trang bị kiến thức tâm lý học, giáo dục học và phương pháp dạy học Tin học để trở thành người giáo viên Tin học trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Đọc thêm

Ngành Công nghệ thông tin – trình độ Cao đẳng

Sinh viên học ngành này được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu. Đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, chương trình đào tạo chú trọng định hướng vào kỹ năng lập trình, đặc biệt là lập trình mạng và lập trình di động.

Đọc thêm