Giới thiệu mã ngành Quản trị Kinh doanh

Xã hội hiện đại không thể không nhắc đến vai trò của kinh tế và một đất nước phát triển luôn gắn tới hình ảnh kinh tế phát triển, theo đó là các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới. Hoạt động kinh doanh không đơn giản là đi…

Đọc thêm

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 08 ngành năm 2017

Căn cứ Quyết định số 70-2014/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT; Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH; Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2017.

Đọc thêm